Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ?SZYCIOWY BLOG ROKU 2016?

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs ?Szyciowy Blog Roku – 2017? (zwany dalej ?Konkursem?) jest organizowany przez spółkę ?ASPA ELECTRO? sp. z o. o. (zwaną dalej ?Organizatorem?) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Miechowity 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268940 i ewidencji podatkowej NIP 8951870064.
1.2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.szyciowyblogroku.pl, profilu Łucznika na portalu Facebook (Łucznik ? nr 1 w maszynach do szycia, Galeria Łucznik) oraz za pośrednictwem serwisów internetowych patronów medialnych.

2. Cel i przebieg konkursu
2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepiej prowadzonych blogów, które poświęcone są szyciu, robótkom ręcznym i innym pasjom rękodzielniczym, powiązanym z szyciem.
2.2. Wszystkie zgłoszone do Konkursu blogi będą oceniane przez jury w trzech kategoriach:

a. SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 – MODA

b. SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 ? DIY (Do It Yourself)

c. SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 ? OSOBOWOŚĆ

2.3. W każdej z kategorii będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a. MODA ? oryginalność, pomysłowość, wyznaczanie modowych trendów, inspirowanie szyciowej społeczności, forma prezentacji, aktywność, popularność bloga

b. DIY ? kreatywność, forma, spectrum zainteresowań, komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą z szyciową społecznością, jakość i różnorodność poradników i przepisów szyciowych, oryginalność projektów, aktywność, popularność bloga

c. OSOBOWOŚĆ ? indywidualizm, komunikatywność, warsztat – jakość wpisów, profesjonalizm, forma i mechanika – funkcjonalności i aplikacje używane w komunikacji z obserwatorami, umiejętność używania narzędzi do kreowania własnej osoby jako marki, aktywność, popularność bloga.

2.4. Wyboru najlepszych blogów dokona  jury, w którego skład wejdą blogerzy z poszczególnych dziedzin:

Joanna Biernacka, autorka bloga Ash Plum Plum, Youtuberka.

Martyna Renk, zwyciężczyni konkursu Szyciowy Blog Roku 2016 w kategorii MODA.

Magdalena Armata, wyróżniona w konkursie Szyciowy Blog Roku 2016 w kategorii OSOBOWOŚĆ.

2.5. Każdy z uczestników może wygrać tylko w jednej kategorii. Jeśli blog zostanie wybrany w jednej z kategorii MODA, DIY, ODKRYCIE nie może wygrać w kategorii WYBÓR INTERNAUTÓW.

Przewodniczącym jury będzie przedstawiciel Organizatora.

2.5. Wybór najlepszych blogów odbywać się będzie według następującego mechanizmu: Każda kategoria będzie oceniana w dziesięciopunktowej skali indywidualnie przez każdego z jurorów. Przydzielone punkty zostaną zsumowane w poszczególnych kategoriach. Blogi, które zdobędą najwięcej punktów zostaną zwycięzcami w danej kategorii.

2.6. Dodatkowo jury może wyróżnić dwa dowolne blogi, które w opinii jury będą posiadały unikalny wyróżnik, cechę lub formę. Blogi takie otrzymają miano SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 ? ODKRYCIE, a ich autorzy zostaną nagrodzeni nagrodami specjalnymi.

3. Głosowanie internautów

3.1. W internetowym głosowaniu zostanie wybrany SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 według INTERNAUTÓW.
3.2. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji na stronie szyciowyblogroku.pl w okresie od 16 do 22 marca 2018 roku.
3.3. Na jednego bloga podczas głosowania każdy z internautów będzie mógł oddać tylko jeden głos z jednego adresu IP.
3.4. Aby oddać ważny głos konieczne będzie:
a. odznaczenie wybranego bloga
b. kliknięcie przycisk ?Oddaj głos?
3.5. Każdy z biorących udział w głosowaniu otrzymuje szansę na jedną z nagród dedykowanych dla internautów.
3.6. Spośród oddających głos, wyłonienie zostaną osoby, które otrzymają nagrodę żelazko SI 720 z samoczynnym wyłączaniem.
3.7. W sumie zostanie przyznanych maksymalnie 17 żelazek. Otrzymają je losowo wybrane osoby spośród wszystkich głosujących.
3.8. Podawane przez uczestników podczas głosowania adresy e-mail będą służyć weryfikacji oddanego głosu i jako adres kontaktowy w przypadku przyznania nagrody w konkursie.
3.9. Adresy mailowe będą przechowywane w bezpiecznej bazie i będą użyte wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w następstwie przyznania nagrody (pkt. 3.6).

4. Nagrody

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz opcjonalnie partnerzy konkursu.
4.2. W każdej kategorii zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia (razem w Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne i 6 wyróżnień):
a. nagroda główna ? tytuł SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 w danej kategorii oraz maszyna marki Łucznik model MARTYNA 2080 o wartości 1 447,94 zł zł brutto
b. pierwsze wyróżnienie ? maszyna marki Łucznik model AMELIA II 2015 o wartości 649 zł brutto.
c. drugie wyróżnienie ? maszyna marki Łucznik model ZOFIA II  2015 o wartości 489 zł brutto
4.3. Dodatkowo NAJLEPSZY SZYCIOWY BLOG 2017 według INTERNAUTÓW zostanie nagrodzony maszyną marki Łucznik model MARTYNA 2080 o wartości  1 447,94 zł brutto.
4.4. Wartość łączna wszystkich nagród to ponad 9 200 zł brutto.
4.5. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4.6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie szyciowyblogroku.pl oraz na profilach społecznościowym Łucznika na portalu Facebook (Łucznik ? nr 1 w maszynach do szycia, Galeria Łucznik).
4.7. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub kurierską na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców. Wysyłka obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą kontakt ze zwycięzcą, przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

5. Warunki uczestnictwa

5.1. Prawo zgłoszenia blogu do Konkursu mają wszyscy internauci spełniający warunki niniejszego Regulaminu.
5.2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz podmiotów zależnych od ?ASPA ELECTRO? w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa,
b. osób niepełnoletnich, chyba że uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych.
5.3. Do konkursu mogą być zgłaszane blogi, które spełniają łącznie następujące wymagania: zostały założone nie później niż 30 czerwca 2017 roku, umożliwią autorowi publikację autorskich, datowanych treści, są prowadzone w języku polskim, były aktualizowane przynajmniej dwa razy w przeciągu ostatniego półrocza, są publiczne i umożliwiają pozostawianie komentarzy, pisany na dedykowanej platformie blogowej.
5.4. W konkursie SZYCIOWY BLOG ROKU 2017 mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wzięły udział w poprzednich edycjach konkursu, także jeśli zostały w nich wyróżnione. Z wyjątkiem zwycięzców nagród głównych (DIY, MODA, OSOBOWOŚĆ)  poprzednich edycji konkursu.
5.5. Aby przystąpić do Konkursu, każdy zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który udostępniony jest na stronie Konkursu szyciowyblogroku.pl.
5.6. Jeden użytkownik może zgłosić do konkursu jeden blog.
5.7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, bloger podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego treść.
5.8. Zgłaszając blog do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do treści umieszczanych na blogu oraz że treść blogu nie narusza praw osób trzecich
5.9. Przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu oraz podmiot prowadzący Biuro Konkursu swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 200.101.926 z późn. zm.).
5.10. W konkursie nie mogą brać udziału blogi, których treść ma charakter reklamowy i służy głównie promocji towarów lub usług.
5.11. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia niespełniającego wymogów niniejszego Regulaminu.

6. Terminarz Konkursu

6.1. Konkurs trwa od 19 lutego 2018 roku do 27 marca 2018 roku.
6.2. Autorzy mogą zgłaszać swoje blogi do konkursu od 19 lutego do 13 marca 2018 roku włącznie.
6.3. Głosowanie internautów trwa od 16 marca do 22 marca 2018 roku.
6.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2018 roku na stronie www.szyciowyblogroku.pl oraz na profilach Łucznika na portalu Facebook.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka ASPA ELECTRO z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 1. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.
7.2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
7.3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie szyciowyblogroku.pl.
7.4. Wszystkie nieprzyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
7.5. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Partnerzy


  Warning: Illegal string offset 'ID' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 876

  Warning: Illegal string offset 'key' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 877

  Warning: Illegal string offset 'label' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 878

  Warning: Illegal string offset 'name' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 879

  Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 880

  Warning: Illegal string offset 'parent' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 881

  Warning: Illegal string offset 'key' in /blogszyciowy/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 885